Promocja "Bon Podarunkowy"

REGULAMIN PROMOCJI „Bon Podarunkowy“

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Bon Podarunkowy “ (dalej: „Promocja”) jest Kingsize Sp. z o.o. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa VAT PL 525 258 80 82 KRS 0000511872 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja adresowana jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Klient”).

4. Promocja jest organizowana w sklepach stacjonarnych marki Gruba Ryba na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazanych w załączniku do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Promocja.

5. Promocja trwa od 1 września 2022 roku do 01 stycznia 2024.

6. Promocja, w tym wszystkie informacje o Promocji, mogą być komunikowane we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta Organizator, tj. stacjonarnie w sklepach stacjonarnych Organizatora, strona internetowa www.grubaryba.eu oraz w social mediach Organizatora

7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem') reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.

8. Bony wydawane przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej, są bonami na okaziciela o nazwie „Bon podarunkowy o wartości 100zł ” uprawniającymi do otrzymania rabatu na zakup Towarów w sklepach na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy Klient sklepu stacjonarnego, który w okresie trwania Promocji (wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu) dokona, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zakupu produktów w sklepach stacjonarnych "Gruba Ryba" o wartości minimalnej 1000 złotych brutto, otrzymuje "Bon podarunkowy o wartości 100zł".

2. Za każde wydane 1000 złotych brutto w sklepie stacjonarnym Gruba Ruyba, przysługuje 1 BON. Jeżeli wartość paragonu jest wielokrotnością kwoty 100zł, klient otrzymuje odpowiednią wielokrotność Bonów, tj. za każde wydane 1000 zł Klient otrzymuje 1 Bon o wartości 100,00 zł. Do wartości paragonu, od której przyznawany jest Bon nie są wliczane wartości produktów nie objętych Promocją, wskazane w § 2 pkt 4 Regulaminu.

3. Zakupem jest pojedyncza transakcja, po której sprzedawca wydał Klientowi jeden paragon fiskalny (lub w przypadku przedsiębiorców jedną fakturę VAT).

4. Promocja prowadzona w sklepie stacjonarnym Gruba Ryba nie dotyczy: a) produktów objętych inną promocją i produktów wyprzedażowych, b) kart podarunkowych.

5. Bony mogą być realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w terminie do 3 miesięcy od daty wydania Bonu.

6. W celu zrealizowania rabatu w wysokości 100zł przy kolejnych zakupach należy wręczyć sprzedawcy BON przed zamknięciem transakcji.

7. Aby móc zrealizować jeden BON, wartość jednej transakcji musi przekroczyć wartość 300 zł brutto. Do wartości tej transakcji nie wlicza się wartości produktów, które wyłączone są z Promocji (określone w § 2 pkt 4 Regulaminu).

8. Rabaty z Bonów można sumować, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej wielokrotności wartości zakupów 300zł brutto na jednym paragonie/jedne fakturze VAT, z zastosowaniem § 2 pkt 7 Regulaminu.

9. W przypadku transakcji, przy której Klient realizuje Bon lub Bony kolejny Bon (lub Bony, przy odpowiednim zastosowaniu niniejszego Regulaminu) nie jest wydawany kolejny Bon.

10. Rabat uzyskany z wykorzystaniem Bonu, obniża cenę produktów na paragonie, kart podarunkowych, odpowiednio o wartość wykorzystywanego Bonu. Wartość Bonu nie może być dzielona na różne paragony i może być wykorzystana tylko w całości i jednorazowo.

§ 3 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: Kingsize Sp. z o.o. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa VAT PL 525 258 80 82 KRS 0000511872 w okresie do 01.01 2024 roku (obowiązuje data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

§ 4 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Promocją jest Kingsize Sp. z o.o. Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa VAT PL 525 258 80 82 KRS 0000511872.

2. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do podjęcia ewentualnych działań Reklamacyjnych.

3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych Reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

4. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Uczestnik Promocji może wyrazić dodatkowo, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od KIngsize Sp. z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach; w tym celu musi podpisać odrębne zgody marketingowe.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

2. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: biuro@grubaryba.eu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Promocji.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej www.grubaryba.eu oraz będą dostępne w sklepach stacjonarnych marki Gruba Ryba.

5. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.

7. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotową Promocją, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl